maths@nu.ac.th 055-96-3201   Facebook
 / 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2567 ที่รับผิดชอบโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม ดังรายละเอียดต่อไปนี้



คณิตคิดเร็ว

ลักษณะการแข่งขัน : เป็นการแข่งขันสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ จากตัวเลขเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่กำหนด

รูปแบบการแข่งขัน และระดับการแข่งขัน :

รอบคัดเลือก จัดการแข่งขันแบบ online ผ่านโปรแกรม zoom ในวันที่ 6 สิงหาคม 2567

 • ระดับประถมศึกษา เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • ระดับมัธยมศึกษา เวลา 14.00 – 16.00 น.
 • รอบชิงชนะเลิศ จัดการแข่งขันแบบ on-site ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ระดับประถมศึกษา เวลา 10.00 – 11.00 น.
 • ระดับมัธยมศึกษา เวลา 13.00 – 14.00 น.
 • รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าแข่งขัน

  การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์

  ลักษณะการแข่งขัน : เป็นการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

  รูปแบบการแข่งขัน และระดับการแข่งขัน : on-site ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ระดับประถมศึกษา วันที่ 19 สิงหาคม 2567
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 20 สิงหาคม 2567
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 21 สิงหาคม 2567
 • รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าแข่งขัน