maths@nu.ac.th 055-96-3201   Facebook
 / 
 

# รหัสนิสิต ชื่อเรื่อง(ไทย) ชื่อเรื่อง(อังกฤษ) สาขา เทอม ปีการศึกษา Download
1 63316153 การเปรียบเทียบตัวแบบการพยากรณ์ราคาขายปลีกเฉลี่ยของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล Comparison of Forecasting Models for the Average Retail Prices of Gasohol 95 in Bangkok and Peripheral Areas 1 2566
2 63315811 การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ Chat GPT และ Google Bard เรื่อง การจัดการความเสี่ยง ในรายวิชาคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น A study to compare Chat GPT and Google Bard in risk management of Financial Mathematics subject introduct
3 63315507 การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรีภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร The Study of Undergraduate Satisfaction towards the Undergraduate Mathematics Program, Faculty of Science, Naresuan University.
4 63315484 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อความงามของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร The factors affecting consumer behavior for beauty drinks of student Naresuan University 2 2566
5 63315330 การเปรียบเทียบผลการแปลงเออาร์เอกับผลการแปลงลาปลาซ Comparison of ARA transform and Laplace transform
6 63315217 ผลรวมจำกัดของผลคูณบางอย่างของส่วนกลับของจำนวนเค-ฟีโบนัคชีสองจำนวน Finite sums of certain products of two reciprocal k-Fibonacci numbers
7 63314944 การพยากรณ์ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกลุ่มพลังงาน ในประเทศไทยด้วยตัวแบบ SARIMA ตัวแบบ ANN ตัวแบบผสม SARIMA-ANN และตัวแบบผสม SARIMA-ANN-REG Forecasting the amount of Carbon dioxide emission from the energy sector in Thailand with SARIMA model, ANN model,SARIMA-ANN hybrid model and SARIMA-ANN-REG hybrid model. 1 2566
8 63314883 เงื่อนไขของการลดรูปสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสามให้อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นทั่วไปโดยการแปลงแบบคอนแทคท์ The conditions for reducing ordinary third-order differential equations to the form of a general linear equation by contact transformation
9 63314876 ผลเฉลยยืนยงของสมการ $y^{''} = y^5 \left( y^'\right) ^3$ และ $y^{''} = 2y^2 \left( y^'\right) ^3$ Invariant solution of $y^{''} = y^5 \left( y^'\right) ^3$ and $y^{''} = 2y^2 \left( y^'\right) ^3$
10 63314807 การพยากรณ์ข้อมูลจำนวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยตัวแบบ SARIMA ตัวแบบ ANN ตัวแบบผสม SARIMA-ANN และตัวแบบผสม SARIMA-ANN-REG Prediction of Electric Vehicle Numbers using SARIMA Model, ANN Model, SARIMA-ANN Hybrid Model and SARIMA-ANN-REG Hybrid Model 1 2566
11 63314708 การทำนายค่าความหวานของผลไม้โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกในกรณีภาพถ่ายด้านบนของส้มโอพันธุ์ทองดี Predicting fruit’s Sweetness using deep learning in case study: Top view images of Thong Dee Pomelo 1 2566
12 63314562 เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกโดยใช้ลักษณะทางกายภาพภายนอกของส้มโอพันธุ์ทองดี Deep Neural Network Technique for Prediction the Sweetness of Thong Dee Pomelo on External Physical Characteristics 1 2566
13 63314432 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สถิติ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก The Development of Computer-Assisted Instruction on Statistics for Mathayom 2 at Thathong Pittayakom School, Phitsanulok
14 63314388 การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของวัณโรค (TB) และการควบคุมที่เหมาะสมที่สุด A mathematical model analysis of tuberculosis (TB) and optimal control
15 63314258 การทำนายค่าความหวานของผลไม้โดยใช้การเรียนรู้เชิงลึกในกรณีภาพถ่ายด้านล่างของส้มโอพันธุ์ทองดี Predicting fruit’s Sweetness using deep learning in case study: Bottom view images of Thong Dee Pomelo 1 2566
16 63314234 พลวัตการเปลี่ยนแปลงของโควิด-19 และกลยุทธ์การควบคุมที่เหมาะสมที่สุด The transition dynamics of COVID-19 and optimal control strategies
17 63314098 การแยกตัวประกอบแบบนิจพลของเมทริกซ์เหนือริงของจำนวนเต็มยกกำลังสอง Idempotent factorization of matrices over quadratic integer ring
18 63314036 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคำนวณน้ำหนักของหลักฐาน (WOE) และมูลค่าข้อมูล (IV) ในการจำแนกข้อมูลระดับมะเร็งด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง Comparative analysis and evaluating the effectiveness of Weight of Evidence (WOE) and Information Value (IV) Approaches of Breast Cancer Data Classification using Machine Learning 1 2566
19 63313992 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมสำหรับ ซีตา-คอนแทรกชันในปริภูมิอิงระยะบีบริบูรณ์ Common fixed point theorems for zeta-contractions in complete b-metric spaces
20 63313978 การสร้างตัวแบบเพื่อพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ Construction of model for predicting electricity consumption using multiple linear regression model.