maths@nu.ac.th 055-96-3201   Facebook
 / 
   

# รหัสวิชา ชื่อวิชา เทอม กลาง/ปลายภาค ปีการศึกษา Download
1 252182 แคลคูลัส 1 1 กลางภาค 2565
2 252182 แคลคูลัส 1 1 ปลายภาค 2565
3 252183 แคลคูลัส 2 2 ปลายภาค 2565
4 252111 แคลคูลัสมูลฐาน 1 กลางภาค 2565
5 252184 แคลคูลัส 3 1 ปลายภาค 2565
6 252114 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 ปลายภาค 2565
7 255112 หลักสถิติ 2 ปลายภาค 2565
8 252181 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ 2 กลางภาค 2565
9 252113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 กลางภาค 2565
10 255113 สถิติธุรกิจ 2 กลางภาค 2565
11 255111 ชีวสถิติ 2 ปลายภาค 2565
12 252183 แคลคูลัส 2 2 กลางภาค 2565
13 252111 แคลคูลัสมูลฐาน 1 ปลายภาค 2565
14 252181 คณิตศาสตร์และการประยุกต์ 2 ปลายภาค 2565
15 255121 สถิติวิเคราะห์ 2 ปลายภาค 2565
16 255112 หลักสถิติ 2 กลางภาค 2565
17 255111 ชีวสถิติ 2 กลางภาค 2565
18 252113 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 1 ปลายภาค 2565
19 255113 สถิติธุรกิจ 2 ปลายภาค 2565
20 252184 แคลคูลัส 3 1 กลางภาค 2564