maths@nu.ac.th 055-96-3201   Facebook
 / 
 

# รหัสนิสิต สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา จังหวัด สาขา เทอม ปีการศึกษา Download
1 63315811 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 1 2566
2 63315507 โรเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิษณุโลก 1 2566
3 63315316 โรงเรียนวัดดงกลาง พิจิตร 1 2566
4 63315217 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก พิษณุโลก 1 2566
5 63314883 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก 1 2566
6 63314876 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อุทัยธานี 1 2566
7 63314432 โรงเรียนวัดยางเอน(ประชานุเคราะห์) พิษณุโลก 1 2566
8 63314388 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 1 2566
9 63314234 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ 1 2566
10 63314098 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เชียงใหม่ 1 2566
11 63313763 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย 1 2566
12 63313657 โรงเรียนอุดมดรุณี สุโขทัย 1 2566
13 63313565 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก 1 2566
14 63313220 โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่ สุโขทัย 1 2566
15 63313206 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ 1 2566
16 63313121 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นครสวรรค์ 1 2566
17 63313046 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ 1 2566
18 63312810 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ นครสวรรค์ 1 2566
19 63312322 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 1 2566
20 63311431 โรงเรียนวังทองพิทยาคม พิษณุโลก 1 2566