maths@nu.ac.th 055-96-3201   Facebook
 / 

คณิตศาสตร์บริการวิชาการ

ด้วยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีพันธกิจที่สำคัญในการบริการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปสู่ชุมชนและสังคม ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงจัดโครงการบริการวิชาการ ซึ่งในปีงบประมาณ 2567 มี 3 โครงการ ได้แก่สอบวัดระดับความรู้

โครงการจัดสอบวัดระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดเพิ่มเติม

MSD พิชิตฝัน

โครงการค่าย Math Stat DataSci พิชิตฝัน


รายละเอียดเพิ่มเติม

Upskill & Reskill

โครงการ Upskill & Reskill สู่ครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ


รายละเอียดเพิ่มเติม


หมายเหตุ : ทุกโครงการเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 กันยายน - 10 17 ตุลาคม 2566 (หรือจนกว่าผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวน)


สอบวัดระดับความรู้

หลักสูตรที่ 1

หลักสูตรที่ 2

หลักสูตรที่ 3